Artikel 1 Lidmaatschap

 1. De aanvraag voor het lidmaatschap van de vereniging geschiedt door het indienen bij het bestuur van een geheel ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Het lidmaatschap wordt geacht in te gaan op de eerste dag van het kalenderkwartaal waarin de aanmelding plaats vindt.
 2. Het bestuur is gerechtigd informatie in te winnen bij andere biljartverenigingen. Bij afwijzing van het verzoek tot lidmaatschap ontvangt betrokkene hierover binnen 2 weken een schriftelijke mededeling.
 3. Indien er geen plaats is voor een aangemeld lid zal deze op een wachtlijst worden geplaatst, welke lijst in volgorde van aanmelding zal worden afgewerkt.
 4. Het bestuur is bevoegd om een bijzonder lidmaatschap toe te kennen aan personen die uitsluitend wedstrijden onder auspiciën van de CRBB willen spelen. De hoogte van de contributie van deze leden bepaalt het bestuur. Deze leden hebben op de algemene ledenvergadering geen stemrecht.
 5. Aanmeldingen van belangstellenden met een moyenne van 3.00 of hoger worden niet geaccepteerd. Als van nieuwe leden blijkt dat hun moyenne binnen een periode van een half jaar na inschrijving als lid, 3.00 of hoger is zal hun alsnog het lidmaatschap worden ontnomen.

 
Artikel 2 Rechten en verplichtingen van de leden

 1. Alle leden zijn verplicht bij adresverandering, hiervan onverwijld schriftelijk kennis te geven aan de secretaris.
 2. Leden zijn gerechtigd het bestuur een exemplaar van de statuten en/of het huishoudelijk reglement te vragen.
  Een dergelijk verzoek zal binnen twee weken moeten worden gehonoreerd.
 3. De leden zijn verplicht om, bij verhindering de clubbijeenkomst te bezoeken, dit tijdig, doch uiterlijk de avond vóór de bijeenkomst, bij de wedstrijdleider te melden.
 4. Leden die bij herhaling niet aan de verplichting genoemd in artikel 2 lid 3 voldoen, kunnen een door het bestuur te bepalen aantal bezoeken aan de clubbijeenkomsten worden ontzegd.
 5. De leden zijn verplicht de instructies van de wedstrijdleider, wat betreft het behulpzaam zijn bij het tellen c.q. schrijven van wedstrijden, onvoorwaardelijk op te volgen.
 6. Het indelen van teams voor deelname aan wedstrijden als genoemd in artikel 3, lid 2, dienen door de leden onderling te worden geregeld. Indien zich bij de samenstelling van teams problemen voordoen beslist het bestuur.
 7. Leden die bij herhaling in gebreke blijven tijdig hun contributie te voldoen of leden die zich tijdens de clubbijeenkomsten of tijdens wedstrijden in CRBB-verband ernstig misdragen, kunnen door het bestuur hun lidmaatschap worden ontzegd.

 
Artikel 3 Geldmiddelen

 1. De leden zijn verplicht hun contributie bij vooruitbetaling per kwartaal te voldoen door overschrijving op het rekeningnummer van de vereniging.
 2. Inschrijfkosten van leden voor deelname aan competitie, persoonlijke kampioenschappen of andere door het CRBB georganiseerde wedstrijden, alsmede hun lidmaatschap van de KNBB, komen voor rekening van de vereniging.

 
Artikel 4 Algemene bepalingen

 1. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en eventueel gewijzigd door de algemene vergadering bij meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
 2. Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement kunnen alleen plaatsvinden in een algemene vergadering met voorafgaande kennisgeving aan de leden van de voorgestelde wijzigingen. Deze wijzigingen kunnen worden meegezonden met de oproep voor de vergadering of deze worden op een geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd.
 3. Zowel het bestuur als vijf stemgerechtigde leden kunnen voorstellen tot wijziging van dit reglement indienen.
 4. Dit huishoudelijk reglement is van kracht vanaf het moment waarop de algemene vergadering met meerderheid van stemmen haar goedkeuring hieraan heeft gehecht.
 5. In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement of de statuten of andere bepalingen niet voorzien, alsmede bij verschil van opvatting over de uitleg hiervan, beslist het bestuur. Deze beslissing(en) wordt (worden) op de eerstvolgende algemene vergadering bekend gemaakt

 
Artikel 5 Algemene Vergadering

 1. Op elke ledenvergadering wordt door de secretaris een presentielijst neergelegd waarop stemgerechtigde leden hun handtekening plaatsen.
 2. Leden kunnen een agendapunt toevoegen aan de door het bestuur vastgestelde agenda, mits dit tenminste vijf werkdagen voor de vergadering schriftelijk aan het bestuur ter kennis is gebracht. Voorwaarde is verder dat tenminste vijf stemgerechtigde leden dit schrijven ondertekend hebben. Dit schrijven dient een korte toelichting te bevatten op het voorgestelde agendapunt. Het bestuur zal aan de vergadering mededeling doen over het toegevoegde agendapunt.
 3. De voorzitter heeft het recht een lid, dat zich volgens zijn mening niet behoorlijk gedraagt, het woord te ontnemen of het verblijf ter vergadering te ontzeggen.

 

Oegstgeest, 6 maart 2012